Contacteer ons :

Wenst u meer info of hebt u specifieke vragen , gelieve onderstaand formulier in te vullen.

Voetbalschool Hattrick vzw

Deinzestraat 221

9700 Oudenaarde

BTW BE0848.268.760

Schoolreglement

Schoolreglement

VOETBALSCHOOL HATTRICK vzw

1. Inschrijvingen

1.1
De verantwoordelijke ouder verklaart zich, door de inschrijving en het betalen van een voorschot, akkoord met alle aspecten van de organisatie, inclusief dit schoolreglement en het engagement de volledige inschrijvingssom te betalen.

1.2
Leerlingen worden ingeschreven voor de volledige duur van een  schooljaar  die bestaat uit 20 trainingen . Het feit dat men met de Voetbalschool een betalingsplan overeen is gekomen is, doet daaraan geen afbreuk.

1.3
Bij betalingsproblemen, dient men contact op te nemen met de Algemeen Manager, om in alle discretie een regeling uit te werken, zodat de inschrijving kan doorgaan.

1.4
De inschrijving en dus ook verzekering van een leerling gaat pas in uitvoering, van zodra het inschrijvingsgeld volledig of volgens overeengekomen plan betaald is. Een leerling kan dus niet aan de training(en) deelnemen wanneer de betreffende som niet betaald is.

2. Annuleringsvoorwaarden

2.1.
Annuleren tot 1 maand voor het begin van het schooljaar kan kosteloos.

2.2.
Annuleren tot 14 dagen voor het begin van het schooljaar kan, mits formele melding aan het management van de voetbalschool. Hierbij zal evenwel 25% van het inschrijfgeld behouden blijven of nog te voldoen zijn aan de Voetbalschool als tegemoetkoming voor tot dan al verrichte kosten.

2.3.
Annuleren tot 8 dagen voor het begin van het schooljaar kan, maar geeft geen recht op enige terugbetaling of ontlasting van de betalingsverplichting van het volledige inschrijfgeld.

2.4.
Een annulering die uitgaat van de Voetbalschool zelf, geeft recht op volledige terugbetaling van alle reeds betaalde inschrijfgelden (voorschot en/of volledige som).

2.5.
Een annulering omwille van de inschrijving bij een andere voetbalschool dan Voetbalschool Hattrick vzw zal op geen enkele wijze aanleiding kunnen geven tot teruggave van betaalde voorschotten en/of totale inschrijvingsbedragen.

2.6 Bij het vrijwillig stopzetten van de trainingen door de leerling tijdens het schooljaar zal er geen tegemoetkoming zijn van de resterende som van het totale inschrijvingsgeld.

 

3. Aanwezigheden

3.1.
De trainingen gaan altijd door op de voorziene dagen en uren, uitgezonderd bij overmacht van de organisatie

3.2.
Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt  zo snel mogelijk op voorhand via het opgegeven mailadres, telefoon- of gsm-nummer of website.

3.3
Eventueel afgelaste trainingen worden in de mate van het mogelijke ingehaald. Voetbalschool Hattrick vzw is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden ingehaald. Uiteraard worden de leerlingen hierover ingelicht.

3.4.
Wie om ernstige redenen niet kan aanwezig zijn, verwittigt liefst minstens  een dag op voorhand de trainer, zodat die daarmee kan rekening houden bij de voorbereiding van zijn training

3.5 .
Een leerling kan door het management uitgesloten worden, met verlies van alle rechten of terugbetaling, vanaf drie niet verwittigde afwezigheden

3.6.
Een verzuimde training kan niet worden ingehaald en geeft in geen geval recht op restitutie van inschrijfgeld.

4. Trainingen

4.1.
De trainingen staan onder leiding van de trainer, die door de leerlingen uitsluitend aangesproken wordt als “Trainer”.

4.2.
De leerlingen worden geacht zich te schikken naar alle richtlijnen die door de trainer gegeven worden tijdens de trainingen

4.3.
De leerlingen worden ook geacht zich te houden aan de regels van sportiviteit, respect en gezonde ambitie tegenover de organisatie, de trainer en de medeleerlingen.

4.4.
Eventuele klachten kunnen gesignaleerd worden aan het Management.

5. Kledij

5.1.
Voetballers en keepers krijgen een uitrusting na het betalen van het inschrijvingsgeld, de uitrusting wordt eigendom van de voetballer of keeper.

5.2.
Voetballers en keepers dragen steeds de uitrusting die hen door Voetbalschool Hattrick vzw ter beschikking werden gesteld. Voor de voetbalspelers is het dragen van (eigen) scheenbeschermers tijdens de training verplicht. Voor de keepers is een lange broek verplicht.

6. Gedragsregels

6.2.
Deelnemers dienen zich voor, tijdens en na de training correct te gedragen. Discipline, respect en ambitie zijn drie eigenschappen die de Voetbalschool wil bijbrengen, naast het sportieve. De trainers en begeleiders zullen hier ook speciale aandacht aan besteden tijdens de trainingen. Dat betekent: gevolg geven aan hun richtlijnen, alles net houden, respect voor de betrokken mensen en medeleerlingen, respect voor infrastructuur, sportieve inzet tonen.

6.3.
Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.

6.4.
Bij het niet naleven van de gedragsregels kan schorsing of verwijdering volgen, met verlies van alle rechten, inclusief restitutie van inschrijfgeld

7. Aansprakelijkheid en verzekering

7.1.
Voetbalschool Hattrick vzw, noch de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn, kunnen op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel aangebracht door derden.

7.2.
Alle deelnemers worden door de vzw Voetbalschool Hattrick afdoende verzekerd voor lichamelijk letsel. Dit betekent dat alle toeslag voor medische verzorging door de verzekering kan terugbetaald worden, rekening houdend met het maximum voor de terugbetaling en een franchise van 50 € per persoon en per ongeval.

8. Mediarechten

8.1.
De leerlingen kunnen gefotografeerd of gefilmd worden: individueel, in actie of in groep. Deze opnames zullen altijd openbaar zijn en zullen enkel gebeuren binnen het strikte kader van de voetbalschool.

8.2.
Door hun inschrijving geven de ouders principieel hun goedkeuring aan elke publicatie er van, die rechtstreeks gelinkt is aan de Voetbalschool. Voetbalschool Hattrick vzw garandeert het moreel verantwoord gebruik er van, enkel binnen de opleiding en promotie er van.

8.3.
Alle audio en/of visuele opnames door Voetbalschool Hattrick vzw, gemaakt in het kader van de opleiding van haar leerlingen, zijn automatisch eigendom van Voetbalschool Hattrick vzw.

8.4.
Met hun inschrijving geeft de verantwoordelijke ouder automatisch toestemming om opgenomen te worden in een mailbestand, dat zal gebruikt worden voor één of meerdere digitale nieuwsbrieven. Indien men dit niet langer wenst wanneer de leerling de school heeft verlaten, kan men dit schriftelijk laten weten aan het Management van de Voetbalschool.

8.5.
De verantwoordelijke ouders van de leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van hun gegevens, zodat de voetbalschool hen op een normale wijze kan contacteren. Daarbij wordt verwezen naar wijzigingen bij adres, mailadres, gsm-nummer of naam van de verantwoordelijke ouder.

9. Evaluatie en getuigschrift

9.1.
Na elke training maakt de trainer per leerling een interne evaluatie, zowel op technisch vlak als op vlak van persoonlijheid en gedrag

9.2.
Bij het einde van de eerste module en op het einde van het schooljaar wordt een evaluatierapport uitgereikt door de Voetbalschool.

9.3.
Op basis van een positieve algemene evaluatie op het einde van het schooljaar zullen de leerlingen een getuigschrift kunnen krijgen van hun schooljaar

10. Panathlon-verklaring

10.1.
Samen met Voetbalschool Hattrick vzw onderschrijven de leerlingen en de ouders de “Panathlon”-verklaring over ethiek in de jeugdsport. De tekst er van is te vinden op de website van voetbalschool Hattrick

Voetbalschool Hattrick vzw

Namens de raad van bestuur

 

De voorzitter

 

Edwin De Brauwere